1.      ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 1.         Mgr. Blanka Kucharovicová,

 

s miestom podnikania Podjavorinskej 532/17, 91601 Stará Turá, IČO: 55 273 963, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 320-24512 prevádzkuje internetový obchod (E-shop) dostupný na internetovej adrese www.salmou.sk (ďalej
len „E-shop“).

 

 1.         Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností medzi kupujúcim a Mgr. Blankou Kucharovicovou ako predávajúcou pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom E-shopu (ďalej len „VOP“).

 

 1.             ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1.         Pre účely týchto VOP sa pod pojmami použitými vo VOP a začínajúcimi veľkým písmenom rozumie nasledovné:

 

 

 1.            Predávajúcim je Mgr. Blanka Kucharovicová, s miestom podnikania Podjavorinskej 532/17, 91601 Stará Turá, IČO: 55 273 963, zapísaná
  v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 320-24512;

 

 1.            Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop,
  a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Predávajúcemu.

 

 1.            Tovarom je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.salmou.sk, ktorá obsahuje textové označenie tovaru (názov, meno autora, vydavateľa), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia
  na E-shope. Zobrazenie tovaru na E-shope neznamená automaticky jeho dostupnosť a Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť v prípade nedostupnosti tovaru.

 

 1.            Objednávkou Kupujúci objednáva tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom E-shopu. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé
  a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslaná Predávajúcim na mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. V prípade nedoručenia potvrdenia
  o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

 

 

 1.         Tieto VOP    tvoria    neoddeliteľnú    súčasť    kúpnej zmluvy uzatvorenej  medzi  Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka „Súhlasím
  so všeobecnými obchodnými podmienkami“ a zaslaním Objednávky potvrdzuje,
  že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria aj  Politika ochrany osobných údajovReklamačný poriadok a to v znení účinnom v momente odoslania Objednávky. 

 

 

 1.      UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1.         Kupujúci objednáva Tovar ponúkaný zo strany Predávajúceho na E-shope vyplnením objednávkového formulára a to vyplnením všetkých údajov, ktoré sú vo formulári označené ako povinné a aktívnym vyjadrením súhlasu s týmito VOP.

 

 1.         Objednávka sa považuje za odoslanú na základe zakliknutia možnosti „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúcim a na základe vygenerovaného potvrdenia o prijatí Objednávky zo systému Predávajúceho (ďalej len „Potvrdenie Objednávky“) Kupujúcemu.

 

 1.         Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručenia Potvrdenia objednávky
  zo systému Predávajúceho Kupujúcemu formou e-mailu zo strany Predávajúceho
  s názvom – „Potvrdenie objednávky“ na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci
  do Objednávky zadal ako kontaktný e-mail. Záväzné potvrdenie Objednávky môže Predávajúci vziať dodatočne späť. V prípade zistenia zmeny ceny a/alebo zmeny termínu dodania Tovaru je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Oznámenie zmeny ceny Tovaru uvedeného v Objednávke sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho s tým, že Predávajúci vyzve Kupujúceho
  na odsúhlasenie zmeny ceny Tovaru v zmysle Objednávky; kúpna zmluva sa v tomto prípade považuje za uzavretú doručením Záväzného potvrdenia takto zmenenej
  a Kupujúcim odsúhlasenej Objednávky (t. j. po odsúhlasení zmien podmienok dodania Tovaru v zmysle Objednávky zo strany Kupujúceho). Potvrdenie objednávky obsahuje najmä, avšak nie výlučne údaje:

 

3.3.1  o špecifikácii Tovaru, ktorý má byť zo strany Predávajúceho dodaný
na základe Objednávky Kupujúcemu, informácie o cene Tovaru, dodacej lehote Tovaru, mieste dodania, informácie o dodacích podmienkach
(spôsob a termín dodania Tovaru), údaje o Predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo zápisu v živnostenskom registri a pod.), informácie o Kupujúcom v rozsahu meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje a prípadne iné údaje. Potvrdenie objednávky sa zároveň považuje za potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, s čím Kupujúci odoslaním Objednávky vyjadruje súhlas. Pre vylúčenie pochybností kúpna zmluva nie je uzavretá v prípade, ak Kupujúcemu
nie je doručené Potvrdenie objednávky.

 

 1.         Kupujúci je až do času doručenia Potvrdenia objednávky Predávajúcim oprávnený zrušiť Objednávku, resp. časť Objednávky, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@salmou.sk, pričom v e-maile uvedie údaje potrebné
  na identifikáciu Kupujúceho (v rozsahu, ktoré uviedol do Objednávky) a Tovaru uvedeného v Objednávke (uvedením najmä špecifikácie objednaného Tovaru a čísla Objednávky), ktorá je predmetom zrušenia Objednávky, resp. jej časti. V prípade,
  že už bola cena za objednaný Tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť
  na bankový účet Kupujúceho do 14 kalendárnych dní, rovnakým spôsobom akým bola Objednávka uhradená.

 

 1.         Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť Objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

 

 1.      CENY

 

 1.         Cena za Tovar je uvedená v Objednávke ako aj v Potvrdení objednávky. Cena
  za Tovar je uvedená v mene EURO. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

 1.         Cena za Tovar nezahŕňa poštovné, ktoré bude Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil v Objednávke.

 

 1.         Predávajúci je oprávnený meniť ceny Tovaru uverejnením nových cien
  na E-shope. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na Tovar, ktoré už boli objednané
  na základe Objednávky.

 

 1.         Po uzavretí kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu vrátane poštovného Predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Kupujúci oprávnený vybrať si jeden spôsob pri objednávaní Tovaru:
 • platba kartou online na účet Predávajúceho pred dodaním Tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet;
 • online platba bankovým prevodom;
 • dobierka - platba v hotovosti kuriérovi pri prevzatí Tovaru.

 

 1.         Záväzok Kupujúceho uhradiť cenu Tovaru vrátane poštovného je splnený momentom pripísania ceny Tovaru vrátane poštovného na bankový účet Predávajúceho a v prípade platby na dobierku odovzdaním ceny Tovaru vrátane poštovného kuriérovi.

 

 1.         Pri platení cez internet banking príslušnej banky Kupujúceho vypĺňa Kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Predávajúci neprichádza s platobnými údajmi Kupujúceho priamo do styku, pričom Kupujúci dostane výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky Kupujúcemu. V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu/príkazu sú platobné údaje Predávajúceho uvedené v Potvrdení objednávky. Pri platbe je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho Objednávke.

 

 1. DODANIE TOVARU

 

 1.         Všeobecná lehota na dodanie Tovaru, v rámci ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar, za podmienky dostupnosti Tovaru na sklade, je 30 kalendárnych dní odo dňa Potvrdenia objednávky.

 

 1.         Miestom na dodanie Tovaru je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke
  ako adresu na dodanie Tovaru (doručovacia adresa).

 

 1.         Tovar sa doručuje Kupujúcemu na doručovaciu adresu spôsobom, ktorý si sám určí v procese vytvárania Objednávky z nasledovných možností:
 • Packeta - doručenie kuriérom na adresu uvedenú Kupujúcim;
 • Packeta - doručenie na odberné miesto Packety na Slovensku.

 

 1.         Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného Tovaru Kupujúcemu alebo oprávnenej osobe určenej Kupujúcim v mieste dodania Tovaru.

 

 1.         Dodacia lehota podľa bodu 5.1 týchto VOP sa predlžuje o dobu, po ktorú je Kupujúci v omeškaní s poskytnutím súčinnosti pri dodaní Tovaru.

 

 1.         Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť lehotu dodania Tovaru Kupujúcemu
  v závislosti od celkového množstva prijatých Objednávok v relevantnom období.
  O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

 

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁKKY, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1.         Kupujúci je oprávnený do momentu odoslania Tovaru odvolať svoju Objednávku, pričom za takéto odvolanie Objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky. V prípade, že už došlo zo strany Kupujúceho k zaplateniu kúpnej ceny
  za Tovar a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu týchto VOP, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

 

 1.         Kupujúci, ktorý je zároveň v postavení spotrebiteľa, je oprávnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť
  od kúpnej zmluvy s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

 

 1.         Kupujúci je povinný v odvolaní Objednávky podľa bodu 6.1 týchto VOP,
  ako aj v odstúpení od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP uviesť svoje údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, číslo Objednávky, popis objednaného Tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, pokiaľ bol Tovar dodaný na dobierku.
  V prípade, ak bola platba Kupujúceho za nákup Tovaru uskutočnená prostredníctvom platobnej karty alebo uhradená bankovým prevodom na účet, bude platba vrátená Kupujúcemu spôsobom, akým Kupujúci platbu vykonal. V prípade, ak bol Tovar dodaný spôsobom na dobierku, bude platba vrátená na účet oznámený Kupujúcim v odvolaní Objednávky, resp. v odstúpení od kúpnej zmluvy. Odvolanie Objednávky, resp. odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné doručiť v listinnej podobe poštou
  na adresu Mgr. Blanka Kucharovicová, Podjavorinskej 532/17, 91601 Stará Turá alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@salmou.sk. V prípade odvolania Objednávky alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty Predávajúci zašle kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odvolania Objednávky, resp. odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

 1.         Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP je považovaná za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva od jej počiatku zrušuje odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy.

 

 1.         Kupujúci je povinný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP zaslať Tovar späť Predávajúcemu, pričom lehota na vrátanie Tovaru sa považuje za dodržanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim
  na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty podľa tohto bodu VOP. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci v plnom rozsahu.

 

 1.         Predávajúci má právo dočasne zadržať vrátenie ceny Tovaru a to až do momentu vrátenia Tovaru Kupujúcim. V prípade, ak vrátený Tovar bude poškodený,
  resp. Tovar bude znehodnotený v dôsledku používania, ktoré je nad rámec používania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru, Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu Tovaru zníženú o náhradu škody spôsobenej
  na Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie ceny Tovaru.

 

 1.         Okrem práva Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 týchto VOP má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj Predávajúci a to z nasledovných dôvodov:
 1.      Kupujúci neuhradil cenu Tovaru vrátane poštovného ani do 30 kalendárnych dní odo dňa Potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho;
 2.      Kupujúci neprebral Tovar v dohodnutom mieste dodania v stanovenej odbernej lehote.

 

 1.         Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.7 týchto VOP nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia Kupujúcemu, pričom postačuje doručenie prostredníctvom e-mailu. Odstúpením Predávajúceho od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.7 týchto VOP nie je dotknutý jeho nárok na náhradu nákladov vynaložených
  v súvislosti s márnym pokusom o dodanie Tovaru.

 

 1.  REKLAMÁCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

 1.         Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má tento Tovar v momente prevzatia Tovaru zo strany Kupujúceho a za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety plynie od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim a to aj v prípade, ak je Tovar doručovaný Kupujúcemu poštou alebo kuriérom. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov.
 2.         V prípade, ak sa predáva Tovar za nižšiu cenu ako obvykle z dôvodu určitej vady Tovaru, tak Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena Tovaru znížená.

 

 1.         Reklamovať podľa tejto časti 7. VOP je Kupujúci oprávnený iba taký Tovar,
  ktorý je vadný, pričom nie je možné reklamovať Tovar, ktorý je bez vád.
  Je povinnosťou Kupujúceho skontrolovať Tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 

 1.         Tovar je Kupujúci oprávnený reklamovať zaslaním Tovaru spolu s dokladom o kúpe Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP. V rámci reklamácie je potrebné uviesť dôvod reklamácie spolu s kontaktnými údajmi Kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa a poštová adresa na doručovanie. Reklamovaný Tovar zasiela Kupujúci Predávajúcemu na vlastné náklady
  a vlastné nebezpečenstvo.

 

 1.         V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady Tovaru, pričom Predávajúci je povinný odstrániť takúto vadu Tovaru
  do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Kupujúceho.

 

 1.         Predávajúci má právo namiesto odstránenia vady Tovaru podľa bodu 7.5 týchto VOP vymeniť vadný Tovar za bezvadný, pričom v takom prípade začína plynúť Kupujúcemu nová záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru.

 

 1.         V prípade odstrániteľnej vady Tovaru, ktorá je vadou opakovanou (aspoň 3-tí krát) alebo Tovar obsahuje súbežne aspoň 3 odstrániteľné vady, pre ktoré nie možné Tovar riadne užívať, má Kupujúci právo požadovať výmenu Tovaru, alebo má právo
  od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1.         V prípade neodstrániteľnej vady Tovaru, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

 

 1.         Ak Kupujúci disponuje z dôvodu vady Tovaru súbežne právom na výmenu Tovaru
  a právom na odstúpenie od kúpnej zmluvy, tak Kupujúci je oprávnený si vybrať jedno z týchto práv podľa svojho uváženia. V prípade výberu jedného z týchto práv a jeho riadneho uplatnenia voči Predávajúcemu však už nemôže Kupujúci svoj výber práva jednostranne meniť bez súhlasu Predávajúceho.

 

 1.     Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu po prijatí reklamácie Potvrdenie o prijatí reklamácie formou e-mailu, prípadne v listinnej podobe na poštovú adresu Kupujúceho.

 

 1.     Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie, pričom reklamácia sa považuje za vybavenú odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu
  so záznamom o vybavení reklamácie Potvrdenie o vybavení reklamácie bude Kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, resp. na poštovú adresu uvedenú Kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 2.     V prípade ak Kupujúci nesúhlasí s vybavením reklamácie Tovaru zo strany Predávajúceho, má Kupujúci právo žiadať Predávajúceho o nápravu. V prípade zamietnutia žiadosti o nápravu podľa predchádzajúcej vety zo strany Predávajúceho má Kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu za podmienky, že hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk, webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ Riešenie spotrebiteľských sťažností online. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania ARS maximálne
  do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 

 1.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1.         Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb – Kupujúcich a potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018“) a v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

 

 1.         Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na Tovar osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, cookies a číslo účtu. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb pri spracovaní Objednávok Tovaru, vystavovaní dokladov o kúpe Tovaru, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii Objednávok, evidencii dotknutých osôb navštevujúcich E-shop a pri vybavovaní reklamácií. Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb využíva Predávajúci aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov, marketingových služieb na E-shope ako aj iné stránky a analýzy správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

 1.         Dotknuté osoby v prípade prihlásenia sa k odberu noviniek Predávajúceho súhlasia so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies. Dotknutá osoba udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VOP na dobu 5 rokov odo dňa vykonania posledného nákupu prostredníctvom E-shopu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, je dotknutá osoba oprávnená konať odvolať prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@salmou.sk.

 

 1.         Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a splneniu účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva Predávajúci v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo
  k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

 1.         Dotknutá osoba má právo od Predávajúceho požadovať:
 • prístup k svojim osobným údajom;
 • informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jej osobné údaje
  na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  ak došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 alebo Nariadenia GDPR.
 1.         Dotknutá osoba má zároveň právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mail Predávajúceho info@salmou.sk namietať spracúvanie jej osobných údajov

 

 1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1.         Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.04.2024 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.salmou.sk.

 

 1.         Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou na Tovar sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsah Objednávky a Potvrdenie objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozičnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1.         V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť
  a / alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany
  sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistenia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a / alebo nevykonateľné, ovplyvnené ustanovením nového platného ustanovenia, ktorého obsah bude
  v čo najväčšej vôli plniť účel pôvodného ustanovenia.