Orgán dozoru

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla prevádzkovateľa k sídlu príslušného inšpektorátu.

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
odbor výkonu dozoru
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel. č.: 032/ 6400 109
fax. č.: 032/ 6400 108
e-mail: tn@soi.sk