OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Používaním našej webovéj stránky nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.
PREVÁDZKOVATEĽ:
Mgr. Blanka Kucharovicová, Podjavorinskej 532/17 916 01 Stará Turá, Slovenská republika, IČO 55273963, Právna forma: živnostník, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje: – osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho “Kontaktného formulára”
AKO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE:
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to: – údaje z “Kontaktného formulára” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami. – počas jedného roka odo dňa udelenia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou; osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby jedného roka alebo do 3 pracovných  dní od doručenia oznámenia o odvolaní súhlasu dotknutej osoby.
AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA:
Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:
  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa § 21,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
  • právo na obmedzenie spracúvania podľa § 24,
  • právo na prenos údajov podľa § 26,
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa §100, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
AKO SI UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA:
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“. Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.